+36 70 426-7039

Általános Szerződési Feltételek

Hatályba lépés időpontja: 2021. 10. 11.

Preambulum

Jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a szolgáltatást nyújtó

BOEKKO Korlátolt Felelősségű Társaság(székhelye: 9011 Győr, Egressy Béni út 6. E. ép.

,cégjegyzékszáma: 08 09 033587,képviselő: Bokros Zsuzsa ügyvezető) a továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgáltatást igénybe vevő, természetes vagy jogi személy (továbbiakban: Megrendelő) közötti szerződés általános feltételeit, a Szolgáltató és a Megrendelő jogait és kötelezettségeit.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogát annak, hogy az ÁSZF-et egyoldalúan módosítja. A módosításról rövid felhívásban tájékoztatja a felhasználókat, amelyet a fiók regisztrációjánál megadott email címre kiküld, továbbá közzéteszi a módosított változatot egységes szerkezetbe foglalva a weboldalán.

 

A szerződés tárgya – A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások

Boekko Kft. által végzett aktuális szolgáltatásokat, az egyes szolgáltatások aktuális árait, azok elvégzésének vállalt határidejét, továbbá egyéb díjakat a weboldalán feltüntetett árlista/szolgáltatás lista tartalmazza.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezeket a feltételeket a Boekko Kft. kizárólagosan jogosult meghatározni, továbbá ezeket (ár, határidő, szolgáltatás stb.) egyoldalúan módosítani, változtatni, ideértve az egyes szolgáltatásfajták megszüntetését is.

Megrendelő a megrendeléssel – a megrendelés napján az árlistán/szolgáltatás listán szereplő – aktuális szerződéses feltételeket elfogadja.

A szerződéskötés és a teljesítés helye

A szerződéskötés és a teljesítés helye a megrendeléskor leadott szállítási cím (ahol a Boekko Kft. képviselője a Megrendelőtől átveszi a szolgáltatás tárgyát, és vállalja a szolgáltatás elvégzését).

A szolgáltatás megrendelése

A Megrendelő átadja a szolgáltatás tárgyát a vasalást illetve ezeket kiegészítő szolgáltatások valamelyikének elvégzésére. A Boekko Kft. képviselője átveszi a vasalandó ruhaneműt mennyiségre (mennyiségi átvétel), majd minőségi szemrevételezés (minőségi átvétel) után tájékoztatja a Megrendelőt az igényelt szolgáltatás teljesíthetőségéről.

Mennyiségi átvétel:

A szolgáltatás tárgyának átvétele a Megrendelő, vagy annak képviselője jelenlétében történik.

A mennyiségi átvétel történhet:

 • darabra
 • kilóra

Minőségi átvétel:

A minőségi szerinti átvétel szempontjai:

 • a szolgáltatás tárgyának jellemzői
 • a szolgáltatás tárgyának állapota
 • a szolgáltatás tárgyán észlelhető károsodások

Az átvételt követően a Boekko Kft. közli a tisztítás várható eredményét és a vállalás feltételeit, azaz:

 • a szolgáltatás teljesítésének határidejét,
 • a szolgáltatás árát.

A Megrendelő szóbeli vagy írásbeli elfogadó nyilatkozata után történik a szolgáltatás elvállalása, a vállalási jegy, szállítólevél (vagy az azzal megegyező tartalmú nyugta/számla) elkészítése, mely a Boekko Kft. és a Megrendelő közötti szolgáltatási szerződés megkötését jelenti.

A megrendelési jegy tartalma:

 • A Boekko Kft. neve, címe, adószáma
 • A szerződéskötés időpontja
 • A megrendelés azonosító száma
 • Az átvett ruhanemű megnevezése, darabszám
 • A szolgáltatás teljesítésének időpontja
 • A minőségi kikötések, észrevételek
 • A szolgáltatás ellenértéke.

 

Az átvételkor a vállalási jegyen fel kell tüntetni azokat a hibákat, amelyek a szolgáltatás elvégzését nem akadályozzák, a tiszta ruhanemű kiadásakor azonban reklamáció tárgyát nem képezhetik.

A szolgáltatás megtagadása:

A Boekko Kft. a szolgáltatás vállalását megtagadhatja, ha

 • a termelési kapacitás vagy a technológiai feltételek hiánya ezt indokolja,
 • a szolgáltatás tárgya túlszennyezett, egészségre káros hatású, bűzös, undort keltő, vagy egyéb szennyezettségű,
 • a szolgáltatás tárgyának állapota nem teszi lehetővé a munka elvégzését,
 • a vállalás feltételeit a Megrendelő nem fogadja el.

 

A Boekko Kft. a megrendelt szolgáltatás elvégzése után a szolgáltatás tárgyát a megrendelési jegy, szállítólevél bemutatójának kiadja, a megrendelési jegyet, szállítólevelet bevonja. A megrendelési jegy bemutatóra szól, a szolgáltatás tárgyának átadásakor a Boekko Kft. a tulajdonjogot nem vizsgálja. A tisztított ruhát egyéb textíliát annak a személynek adjuk ki, aki a megrendelési jegyet felmutatja a személyazonosság vizsgálata nélkül. Amennyiben a megrendelő észleli a megrendelési jegy elvesztését és ezt jelzi a Boekko Kft.-nek / tételesen felsorolva és elmondva a tisztítandó ruhadarabok fajtáját, színét, méretét / akkor a személyazonosság igazolása után ki kell adni a ruhákat. A Boekko Kft. példányára rá kell vezetni az átvevő nevét, címét, személyazonossági igazolványának számát és az átvételt az átvevő aláírásával igazolja.

A Boekko Kft.  által elvállalt szolgáltatásokat azok vissza szállításakor készpénzben / előre átutalással/ bankkártyával lehet  kifizetni.

A Boekko Kft. felelőssége, szavatosság

 

 1. Szolgáltató mentesül a felelősség alól, amennyiben bizonyítja, hogy a szerződésszegést az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.
 2. Hibás teljesítés: a Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan, ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
 3. Kellékszavatosság: Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő választása szerint
  1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Megrendelőnek okozott érdeksérelmet; vagy
  2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.  A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni.

 1. Hibásan feltüntetett ár esetén a szerződés a Szolgáltató által feltüntetett hibás áron jön létre.

 

Felelősség és szavatosság részletszabályok :

 

A Boekko Kft.-nek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a rábízott dolgokat a lehető legjobb eredménnyel vasalja ki illetve végezze az egyéb szolgáltatásokat (általános szakmai elvárhatóság).

A Boekko Kft. a szolgáltatás során mindig a ruhadarabon (textílián) feltüntetett címke alapján jár el.

Megrendelőink tájékoztatására közöljük, hogy a kereskedelmi forgalomban két fajta címke használatos:

 • az összetételt feltüntető címke (pl.: pamut, gyapjú, selyem, poliészter/pamut, stb.)
 • a kezelésre vonatkozó címke.

(a továbbiakban: KRESZ).

Amennyiben a Boekko Kft. a megadott KRESZ előírásai szerint jár el, vagy a megadott KRESZ hibás, úgy a Boekko Kft. kártérítési, szavatossági vagy jótállási felelősségét kizárja, ebben az esetben a Megrendelő panaszával, szavatossági vagy esetleges kártérítési igényével a termék gyártójához, forgalmazójához köteles fordulni.

Amennyiben a Megrendelő a KRESZ-től eltérő tisztítást javasol  akkor csak a Megrendelő írásos, előzetes beleegyezésével mehet a KRESZ-től eltérő munka (ez történhet a Megrendelő jegyre történő rávezetéssel, vagy külön papíron).

Amennyiben nincs KRESZ a ruhadarabon (textílián) azt a megrendelőjegyen rögzíteni kell. KRESZ hiányában a beadott ruhadarabban (textíliában) keletkezett kárért a felelősséget a Megrendelő köteles viselni, felelősségét – amennyiben a megrendelő jegy tartalmazza a KRESZ hiányára vonatkozó utalást – a szolgáltatás megrendelésével vállalja. A Boekko Kft. felelősségét ebben az esetben csak akkor ismeri el, ha az eset körülményeiből nyilvánvaló, hogy a Boekko Kft. a megrendelés teljesítése során súlyosan hanyag módon, vagy szándékosan járt el és a károkozás ennek a következménye.

A Boekko Kft. hibás teljesítése esetén a Megrendelő köteles azt bizonyítani, hogy a hiba a Boekko Kft. érdekkörében merült fel. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő – szavatossági jogának érvényesítéseként – a szolgáltatás újbóli teljesítését, vagy a szolgáltatás árának visszaadását – kérheti.

Abban az esetben, ha az átadott dolgot nem lehet visszaszolgáltatni (elveszett, elcserélték, ellopták, tűz martaléka lett, stb.), akkor ezért a Boekko Kft. tartozik kártérítéssel. Egy áru akkor tekintendő elveszettnek, ha az árut a Boekko Kft. az átadástól számított két hónapon belül nem adta vissza a Megrendelőnek, Megrendelő kérése ellenére.

Ha a hiányosság rejtett hibának tudható be (például gyártási hibából, kopásból, a Megrendelő által végzett kezelésből eredő hibák, stb.), akkor a Boekko Kft. felelőssége nem áll fenn. A gyártási hibás termékekért kártérítést a gyártótól vagy a forgalmazótól kérhet a megrendelő. Ehhez a Boekko Kft. esetleges szakvéleménnyel nyújt segítséget.

A felelősség megállapítása nyilvánvalóan alkalmatlan ruhadarab esetén:

Ha a Boekko Kft. képviselője általában úgy találja, hogy a szolgáltatás tárgya nem felel meg a kezelhetőség feltételeinek, (pld. az adott áru a tisztítást feltehetően rosszul tűri) erről köteles a Megrendelőt figyelmeztetni azzal, hogy az igényelt szolgáltatás teljesítése esetén a ruhadarabban kár keletkezhet. Ha a Megrendelő a tájékoztatás után nem áll el a szolgáltatás teljesítésének igényétől, úgy azt a Megrendelő kockázatára – melynek tudomásul vételét írásban elismerte – kell a vasalást és egyéb szolgáltatást elvégezni.

A Boekko Kft. nem vállal garanciát a gombokra, díszítőelemekre (törés, kifakulás, összeolvadás, alakváltozás, ragasztóanyag elengedése, cérnaszakadásból eredő elvesztés, gőz hatására kifakuló gombok, stb.).

Kártérítés

A kártérítés célja a ruhanemű tisztításba/vasalásba adása pillanatában fennálló értékének megtérítése. Ennek során a Boekko Kft. a Megrendelő által a kifogás bejelentésétől számított 3 napon belül benyújtott, az adott áru vásárlásáról szóló számlán szereplő összeget, számla hiányában a ruhanemű hasonló jellegű és minőségű, hazai gyártású, közepes árfekvésű értékét veszi figyelembe.

A kártérítés mértéke az áru árának:

 • 60 %-a, ha az árut három hónapon belül vásárolták,
 • 40 %-a, ha az árut harminc hónapon belül vásárolták.
 • 20%-a, ha az árut harminc hónapnál régebben vásárolták.

 

A kártérítés összege nem haladhatja meg az áru értékét.

Ha egy együttes, vagy egy együttes egy része sérült meg vagy veszett el (három darabból álló összeállítás, női kosztüm, bútorszövet, ágynemű-garnitúra, stb.), akkor a teljes együttes utáni kártérítés abban az esetben lehetséges, ha az együttes minden egyes elemét leadták tisztításra.

Ellenkező esetben csak az átadott ruhadarab után jár kártérítés.

Reklamációk

A Megrendelő a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását a Boekko Kft.-vel közölni, de legkésőbb a kiadástól számított 24 óra elteltével. Ruha elvesztéssel kapcsolatos vásárlói kifogást a kiadást követően a Boekko Kft. nem fogad el. Az esetleges reklamációkat az érintett feleknek lehetőleg békés úton kell rendezniük, a kifogásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Boekko Kft.-nek és a Megrendelőnek együttesen alá kell írni.

Tárolási díj felszámolása /késedelmes kiváltás/

A vállalási határidőt (napok v. Az órák számának megjelölésével) az árlista tartalmazza. A Boekko Kft. a vállalási határidő napját követő 7. naptári nap után – amennyiben Megrendelő az árut nem vette át – megkezdett napi alapú, tárolási díjat számít fel, amelyet Megrendelő az áru átvételekor köteles a Boekko Kft. részére megfizetni. A Tárolási díj mértékét az árlista tartalmazza.

Át nem vett áruk őrzése

A szolgáltatás elkészültétől számított 2 hónapig köteles a Boekko Kft. megőrizni a ruhadarabokat. A 2 hónapos várakozás után a Boekko Kft. a ki nem váltott tételeket karitatív intézményeknek adja vagy saját belátása szerint egyéb módon hasznosítja azokat.

 

Az ÁSZF elfogadása

 1. Megrendelő jelen ÁSZF-et a webshopból történő rendelése során fogadja el. Megrendelő egyúttal az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 2. Megrendelő továbbá hozzájárul, hogy a Szolgáltató weboldalán történő rendelés és jelentkezés során megadott és kezelt személyes adatait Szolgáltató az ÁSZF-nek megfelelő célból, módon és mértékben kezelje.

 

Adatkezelés

 1. A weboldalon kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatót a Honlapon elérhető Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

 

Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség

 1. Szolgáltató és Megrendelő köteles a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződés lényeges körülményeiről.
 2. Megrendelő a Szolgáltatóval emailben, telefonon vagy emailben kommunikálhat.

 

A Szerződés megszűnése és megszűntetése

 

 1. Szolgáltató jogosult a Megrendelővel jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.
 2. Megrendelő jogosult Szolgáltatóval a jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.
 3. Szolgáltató jogosult a Megrendelővel fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani, ha a Megrendelő súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
 4. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.
 5. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést határozott időtartamra kötik.
 6. Ha a Megrendelő a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles az abból eredő kárt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed
  1. a Megrendelő szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra,
  2. következményes károkra,
  3. felelősségi károkra,
  4. a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és
  5. a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

 

Panaszok intézése

 

 1. Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni és azt a panaszfelvételre adott válasszal együtt a panaszfelvétel napjától számított öt évig megőrizni.
 2. Szolgáltató köteles a hozzá beérkezett panaszt 30 napon belül megvizsgálni és arra érdemi választ adni. Elutasító válasz esetén Szolgáltató köteles írásban megindokolni az elutasítás okát.
 3. A Szolgáltatóval kötött szerződésből eredő jogviták elsősorban békés úton, a felek közti megállapodással, vagy a Megrendelő, mint fogyasztó lakóhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatóság előtt rendezhetők. Amennyiben a fenti lehetőségek nem vezetnek eredményre, felek választásuk szerint a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testülethez vagy a bírósághoz fordulhatnak. A lakcím szerint illetékes kereskedelmi és iparkamarák:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím:bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hubekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
Levelezési címe: 3300 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.  III. emelet 305.-306. szoba
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszáma: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: Dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Székhely: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Mitev Hrisztó
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.huzmbekelteto@zmkik.hu

 

 1. Ezen felül lehetőség van még, hogy az ODR rendszeren (Online Vitarendezési Platform) keresztül rendezze a vásárlás során kialakult esetleges problémát. A rendszer célja, hogy az OVR platformon keresztül a kereskedővel vegye fel a kapcsoltot. További információt és a rendszert az alábbi linkre kattintva találja meg a Megrendelő:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

 

 

Az ÁSZF módosítása

 

 1. Szolgáltató a jelen ÁSZF-et jogosult saját döntése és belátása szerint egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet: 
  1. a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;
  2. jogszabályváltozás;
  3. a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.
 2. Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá annak módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a weboldalon jól látható helyen, annak nyitóoldalán, onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó. Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Megrendelőket az ÁSZF módosulásáról (email).
 3. Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Megrendelő a módosítást kifejezetten elfogadta. Amennyiben a Megrendelő kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Szolgáltató jogosult a Megrendelővel fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

 

 

Vegyes rendelkezések

 

 1. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés az ÁSZF többi rendelkezését nem érinti.
 2. Jelen ÁFSZ-ben nem részletezett kérdésekre a Ptk. szabályai az irányadók.

Jelen ÁSZF határozatlan időtartamra szól.

ÍRJON NEKÜNK

Kapcsolat

Keress Minket bizalommal elérhetőségeink valamelyikén!
+36 70 426-7039
(hétfő - péntek 8-19 óra között)
facebook
(hétfő - péntek 8-19 óra között
A hétvégén beérkező rendelések teljesítési ideje hétfő reggeltől számított 48 óra)
info@vasaldagyor.hu
(hétfő - péntek 8-19 óra között
A hétvégén beérkező rendelések teljesítési ideje hétfő reggeltől számított 48 óra)
9028 Győr, Serfőződombi dűlő 3.
A&G Irodaház

  Vasaldagyőr
  Gyűrődésmentes mindennapokat kíván: a Vasalda Győr csapata.
  © 2021 vasaldagyor.hu | Minden jog fenntartva.
  envelopephone-handsetmap-markerbubble